Sök
  • Partikelverbens värld
  • ett läromedel av Johannes Vivers
Sök Meny

Om cookies

Den­na webb­plats använ­der oli­ka typer av coo­ki­es (kakor). En coo­kie är en liten text­fil som webb­plat­sen du besö­ker vill spa­ra på din dator. På Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags webb­plat­ser, till exem­pel partikelverbensvärld.se, används coo­ki­es för att ge dig en så bra upp­le­vel­se som möjligt.

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lags webb­plat­ser använ­der bland annat coo­ki­es för att:

  • kom­ma ihåg dina val
  • kom­ma ihåg om/vad du sva­rat på for­mu­lär eller en frå­ga i en övning
  • föl­ja annon­se­ring på nätet
  • ge under­lag till sta­tistik över hur webb­plat­sen används.

För att und­vi­ka coo­ki­es kan du:

  • und­vi­ka att sva­ra på for­mu­lär och använ­da våra digi­ta­la läro­me­del och övningar
  • stänga av coo­ki­es i webb­lä­sa­rens inställ­ning­ar (viss funk­tio­na­li­tet begränsas)
  • använ­da en webb­lä­sa­re i så kal­lat inkognito-läge
  • ren­sa webb­lä­sa­rens webb­histo­rik och cookies.

Obs! För att even­tu­el­la övning­ar och inlogg­ning­ar ska fun­ge­ra opti­malt rekom­men­de­rar vi att coo­ki­es tillåts.

Läs mer i vår integri­tets­po­li­cy om hur du kon­tak­tar oss och på vil­ket sätt vi behand­lar personuppgifter.

%d bloggare gillar detta: