Sök
  • Partikelverbens värld
  • ett läromedel av Johannes Vivers
Sök Meny

Folkuniversitetets förlag

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ger ut läro­me­del i språk för vux­na. För­la­get är ett av de ton­gi­van­de vad gäl­ler utgiv­ning i svens­ka som and­ra­språk. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har med sin anknyt­ning till Folk­u­ni­ver­si­te­tet möj­lig­het att utveck­la läro­me­dia i nära kon­takt med den prak­tis­ka peda­go­gis­ka verk­sam­he­ten inom vuxenutbildningen.

Läs mer på för­la­gets webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få ett nyhets­brev då och då från Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag. Fyll i for­mu­lä­ret nedan och bekräf­ta sedan din e-post­a­dress. Obli­ga­to­ris­ka upp­gif­ter att fyl­la i är ditt för­namn, efter­namn och e-post­a­dress. Tack!

Läs tidi­ga­re nyhets­brev här.Bläddra i förlagets katalog
%d bloggare gillar detta: