Sök
  • Partikelverbens värld
  • ett läromedel av Johannes Vivers
Sök Meny

Folkuniversitetets förlag

Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag ger ut läro­me­del i språk för vux­na. För­la­get är ett av de ton­gi­van­de vad gäl­ler utgiv­ning i svens­ka som and­ra­språk. Folk­u­ni­ver­si­te­tets för­lag har med sin anknyt­ning till Folk­u­ni­ver­si­te­tet möj­lig­het att utveck­la läro­me­dia i nära kon­takt med den prak­tis­ka peda­go­gis­ka verk­sam­he­ten inom vux­en­ut­bild­ning­en.

Läs mer på för­la­gets webb­plats.

%d bloggare gillar detta: