Sök
  • Partikelverbens värld
  • ett läromedel av Johannes Vivers
Sök Meny

Jag för­står svens­ka gans­ka bra nu. Men det är ändå svårt att för­stå svens­kar som pra­tar med varandra …

Den här boken är till alla som har tänkt eller sagt pre­cis det.

En van­lig orsak till att per­so­ner från and­ra län­der ibland inte för­står en kon­ver­sa­tion svens­kar emel­lan, är att de ännu inte har lärt sig så många par­ti­kel­verb – en typ av verb som inföd­da svens­kar omed­ve­tet använ­der hela tiden.

Boken Par­ti­kel­ver­bens värld för­sö­ker lösa det pro­ble­met. Här får man lära sig 240 par­ti­kel­verb. Tack vare des­sa kom­mer man auto­ma­tiskt att för­stå ännu fler. Vis­sa par­ti­kel­verb använ­der näm­li­gen sam­ma par­ti­kel, sam­ma logik, för att uttryc­ka sam­ma sak. ”Hic­ka till” bety­der ”hic­ka bara en gång”. Då blir bety­del­sen av par­ti­kel­ver­ben ”spar­ka till” och ”blin­ka till” även kla­ra och tydliga.

Bokens metod är att kny­ta var­je exem­pel till en stark grund­käns­la – t.ex. gläd­je, sorg, spän­ning eller räds­la – käns­lor som alla män­ni­skor kan rela­te­ra till. Det gör läran­det roligt och lust­fyllt, vil­ket gör det lät­ta­re att memo­re­ra alla partikelverb.

Här på nätet kan man lyss­na på de par­ti­kel­verb som finns med i boken.

Johan­nes Vivers är lära­re i svens­ka som främ­man­de språk och har tidi­ga­re job­bat som översättare.

Partikelverbens värld

%d bloggare gillar detta: